സബ്ടൈറ്റിൽ സ്റ്റാറ്റസ്

മൂവി മിററിൽ ആദ്യമായി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സബ്ടൈറ്റിലുകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്രൂവ്, റിജക്ട് – ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാറ്റസിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്രൂവായവർ പരിഭാഷ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഉറപ്പായും മെയിൻ ഒപ്ഷൻ വഴി അയക്കുക.

Film StatusTranslator
The Girl Next DoorRejectedShamnu EP
Werewolf by night, 2022Approved Fasila